REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO SPORTOWA.TV

Regulamin określa rodzaje, warunki i sposoby korzystania z serwisu internetowego Sportowa.tv oraz jego zasobów. Kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie całości lub części serwisu Sportowa.tv w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody redakcji jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Za formę równoważną formie pisemnej uznaje się uzyskanie zgody za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Terminologia:

1.Serwis - strona internetowa Sportowa.tv wraz ze wszystkimi zasobami, publikująca treści o tematyce sportowej, do których jest dostęp zarówno bez rejestracji, jak i po dokonaniu rejestracji. Sportowa.tv przeprowadza transmisje wideo z wydarzeń sportowych oraz udostępnia zapis wideo z tych wydarzeń. Celem serwisu jest umożliwienie organizatorom tych wydarzeń dotarcia do jak najszerszego grona odbiorców: fanów sportu, zawodników, przedstawicieli mediów i innych. Sportowa.tv nie jest zarejestrowanym tytułem prasowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe.

2.Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która korzysta z Serwisu, jego zasobów i usług.

3.Administrator - właściciel i operator Serwisu - firma NMS.net Witold Sokołowski, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Ząbki pod nr 5664, z siedzibą na ul. Powstańców 60 lok. 122, 05-091 Ząbki k/Warszawy. Kontakt info@sportowa.tv, tel. (22) 241 47 88.

4.Usługi - świadczone na rzecz Użytkownika przez Administratora, nieodpłatnie lub odpłatnie, związane z funkcjonowaniem Serwisu, a także usługi świadczone przez firmy zewnętrzne, w których Administrator pośredniczy. W szczególności przez Uslugi rozumie się dostęp do Materiałów Wideo: transmisji wideo na żywo z wydarzeń sportowych, konferencji prasowych i innych wydarzeń o charakterze sportowym oraz dostęp do zapisu wideo z tych wydarzeń.

5.Operator PayU.pl - system płatności online należący do PayU Spółka Akcyjna zarejestrowana jest przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000274399. Spółka posiada NIP 779-23-08-495.

6.Operator przelewy24.pl - system płatności online należący do DialCom24 Sp. z o.o. Spółka zarejestrowana jest przez Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513. Spółka posiada NIP 781-173-38-52.

7.Opłata - kwota pieniężna wnoszona przez Użytkownika na rzecz Administratora w celu uzyskania dostępu do odpłatnych Usług Serwisu. Technicznym pośrednikiem w przekazywaniu Opłat między Użytkownikiem a Administratorem Serwisu jest operator PayU.pl lub przelewy24.pl.

8.Profil - zbiór informacji o Użytkowniku. Zawiera wszystkie informacje podane przez Użytkownika podczas rejestracji wraz z późniejszymi zmianami, w szczególności imię i nazwisko Użytkownika oraz adres e-mail.

9.Forum dyskusyjne - usługa polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi opublikowania swojej opinii na dany temat na wybranych stronach Serwisu.

10.Newsletter - elektroniczna forma informatora rozsyłanego za pomocą poczty elektronicznej do Użytkowników Serwisu.

11.Materiał Wideo - materiał audiowizualny udostępniany w technice przesyłu strumieniowego (ang. "streaming") lub progressive download.

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

1.Użytkownik korzystający z Serwisu potwierdza, że zapoznał się z jego regulaminem, przyjmuje go do wiadomości i go w całości akceptuje.

2.Treści zawarte w Serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ich rzetelność lub skutki ich stosowania. Treści te nie mogą być podstawą do wysuwania jakichkolwiek roszczeń wobec Administratora.

3.Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

4.Administrator zastrzega sobie prawo do przeniesienia swoich praw i obowiązków związanych ze świadczeniem Usług w Serwisie na inny podmiot.

5.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy prawa, w szczególności ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy Prawo telekomunikacyjne, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Rozdział 2 Prawa autorskie

1.Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się w Serwisie należą do Administratora. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim.

2.Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać pobranej z Serwisu treści, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać go w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych bez zgody Administratora.

3.Użytkownik nie ma prawa zapisywać Materiału Wideo z wykorzystaniem jakichkolwiek środków technicznych.

4.Majątkowe prawa autorskie do wszelkich elementów graficznych, rozwiązań technicznych i innych elementów portalu jak kod HTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript, przysługują Administratorowi. Jedyny wyjątek stanowią elementy wykorzystane w Serwisie na licencjach wolnego i otwartego oprogramowania.

Rozdział 3 Usługi Odpłatne i Nieodpłatne

1.Zdecydowana większość Usług Serwisu jest nieodpłatna.

2.Dostęp do części Usług Serwisu jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika formalności polegającej na dokonaniu rejestracji w systemie Serwisu. Nadal jednak Usługi te pozostają nieodpłatne.

3.Dostęp do niektórych Usług Serwisu wymaga wniesienia Opłaty za pośrednictwem operatora PayU.pl lub przelewy24.pl.

4.Opłaty dokonuje się w drodze przelewu bankowego za pośrdnictwem zabezpieczonego systemu operatora PayU.pl. W przypadku płatności SMS Premium zapłaty za Usługę dokonuje się przez wysłanie wiadomości SMS. Wielkość Opłaty, treść wiadomości SMS i numer, na który powinna zostać wysłana są każdorazowo zdefiniowane na stronie Usługi.

5.W przypadku prawidłowego wniesienia Opłaty Użytkownik otrzyma na wskazany w swoim Profilu adres e-mail wiadomość potwierdzającą status transakcji. W przypadku płatności SMS Premium Użytkownik otrzyma wiadomość SMS z kodem uprawniającym do skorzystania z Usługi.

6.Szczegółowy cennik Usług znajduje się na stronie każdej odpłatnej Usługi. Usługi są dostępne na terenie Polski i za pośrednictwem polskich operatorów bankowych i telekomunikacyjnych. Operator przelewy24.pl, dostawca usługi SMS dla Serwisu, współpracuje z operatorami: Orange, Play, Plus, T-Mobile (z wirtualnych Operatorów: Polsat Cyfrowy i Sferia S.A.).

7.Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości oraz sposobu wnoszenia Opłat. Zmieniona wysokość Opłaty obowiązuje od momentu opublikowania jej na stronach Serwisu.

8.Ponadto, korzystanie z poszczególnych Usług może zostać objęte postanowieniami regulaminów szczegółowych. W takiej sytuacji korzystanie z Usługi uzależnione jest od akceptacji przez Użytkownika zarówno niniejszego regulaminu, jak i odpowiedniego regulaminu szczegółowego.

Rozdział 4 Reklamacje

1.Użytkownik ma prawo zrezygnować z odpłatnej Usługi.

2.W przypadku odstąpienia od Usługi Użytkownikowi przysługuje zwrot dokonanej Opłaty w wysokości pomniejszonej o wartość dotychczas zrealizowanej Usługi.

3.Reklamacje dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu Usług należy zgłaszać Administratorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu e-mail wskazanego w Profilu Użytkownika, z podaniem daty, godziny wystąpienia oraz szczegółowego opisu problemu i Usługi, której dotyczy.

4.Prawidłowo zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych liczonych od daty ich zgłoszenia, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 10 dni roboczych.

Rozdział 5 Wymagania techniczne

1.Minimalne zalecane wymogi sprzętowe dla prawidłowego korzystania z Usług:

 • łącze o przepustowości co najmniej 1 Mbit/s,
 • przeglądarka w wersji co najmniej: Internet Explorer 8, Firefox 3.6, Google Chrome 6, Safari 5,
 • system operacyjny Windows 7 lub nowszy,
 • włączenie obsługi technologii Java Script oraz tzw. „cookies”,
 • zainstalowanie lub uruchomienie oprogramowania do obsługi technologii Flash w wersji 9 lub nowszej

2.Administrator nie gwarantuje nieprzerwanej dostępności ani parametrów jakości Usług. Parametry jakości Usług, w szczególności Materiałów Wideo, są uzależnione od przepustowości internetowej sieci pośredniczącej pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem oraz innych czynników niezależnych od Administratora.

3.Administrator zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączenia całego Serwisu lub wybranych Usług z przyczyn technicznych, bez podania powodu i uprzedniego powiadomienia.

Rozdział 6 Cookies

 • Serwis wykorzystuje "cookies" (ciasteczka) do identyfikacji użytkownika na stronie, logowania do Profilu użytkownika, zakupu usług w Serwisie lub innych działań marketingowo-sprzedażowych.
 • W imieniu Serwisu ciasteczka są również zbierane przez takie narzędzia badawcze, jak Google Analytics, w celu badania zachowania użytkownika w Serwisie, czy adservery emitujące na stronie reklamy np. firmy epom.com.
 • Użytkownik ma prawo do wyłączenia obsługi ciasteczek w swojej przeglądarce. Szczegółowy opis jak to zrobić znajduje się tutaj.

Rozdział 7 Odpowiedzialność stron

1.Administrator oświadcza, że treści znajdujące się w Serwisie są zbierane i redagowane z należytą starannością. Treści te mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być przedmiotem jakiejkolwiek odpowiedzialności Administratora Serwisu.

2.Administrator Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania informacji uzyskanych za jego pośrednictwem, a w szczególności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje publikowane w Serwisie.

3.Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za treść podanych przez siebie informacji, komentarzy, zdjęć i materiałów wideo.

4.Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść wiadomości i komentarzy wysyłanych sobie nawzajem przez Użytkowników.

5.Użytkownik udostępniający login i hasło do swojego Profilu osobom trzecim ponosi odpowiedzialność za ich działania jak za własne.

6.Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań lub zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich skierowane przeciw Serwisowi lub Administratorowi Serwisu, a związane z jego zachowaniem niezgodnym z niniejszym regulaminem lub w inny sposób nagannym.

7.Administrator nie odpowiada za brak dostępu do zasobów Serwisu z powodu awarii własnego systemu informatycznego lub sieci telekomunikacyjnych. Nie ponosi również odpowiedzialności za szkody powstałe w sprzęcie komputerowym Użytkownika, bądź w jego danych wynikłe w trakcie korzystania z Serwisu.

Rozdział 8 Dane osobowe

1.Podając jakiekolwiek dane osobowe Użytkownik oświadcza, że ukończył 18 lat albo działa pod nadzorem i za zgodą opiekunów prawnych.

2.Użytkownik oświadcza, że zarejestrowane w Serwisie dane osobowe są zgodne z prawdą oraz wyraża zgodę na ich upublicznienie w postaci danych teleadresowych w przypadku osób prawnych oraz imienia i nazwiska w przypadku osób fizycznych.

3.Administrator oświadcza, że wykorzystuje informacje o zarejestrowanych Użytkownikach wyłącznie w celu:

 • informowania Użytkowników o zmianach w Serwisie,
 • poprawy funkcjonalności działania Serwisu,
 • dostosowania treści i układu strony do preferencji poszczególnych Użytkowników,
 • informowania o ofertach, usługach i wydarzeniach sportowych związanych z tematyką Serwisu,
 • monitorowania naruszeń prawa lub niniejszego regulaminu,
 • umożliwienia Użytkownikom wymiany i dzielenia się informacją związaną z tematyką Serwisu.
 • dla celów księgowych.

4.Użytkownik potwierdza, że został poinformowany o dobrowolności przetwarzania jego danych osobowych i o prawie do wglądu oraz ich zmiany.

5.Serwis nie wypożycza, ani nie sprzedaje danych osobowych swoich Użytkowników.

Rozdział 9 Usunięcie danych osobowych

1.Użytkownik ma prawo domagać się usunięcia swoich danych z Serwisu. Usunięcie danych nastąpi po przesłaniu do Administratora pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika oraz adresu e-mail.

2.Administrator zastrzega sobie prawo do osunięcia danych Użytkownika w całości lub w części w trybie natychmiastowym, bez uprzedzenia, w przypadku podjęcia przez niego działań szkodliwych wymierzonych przeciwko innym Użytkownikom lub Serwisowi. W szczególności dotyczy to prób odczytania haseł dostępowych, włamania i zmiany treści Profili, zamieszczania skryptów i plików wykonywalnych, zamieszczania plików lub treści chronionych prawem autorskim oraz generowania sztucznego ruchu na stronie powodującego nadmierne obciążenie serwera.

3.Usunięcie danych Użytkownika z Serwisu jest równoznaczne z usunięciem jego Profilu, komentarzy, plików, artykułów oraz innych materiałów wcześniej zamieszczonych w Serwisie. Oznacza to także, że niemożliwym staje się świadczenie innych usług na rzecz Użytkownika, w tym Usług Płatnych.

4.W przypadku usunięcia danych Użytkownika z powodu naruszenia przez niego postanowień regulaminu Użytkownikowi nie przysługuje zwrot poniesionych Opłat za zrealizowane Usługi.

Rozdział 10 Newsletter

1.W trakcie rejestracji w Serwisie Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera o ofertach, usługach i wydarzeniach sportowych związanych z tematyką Serwisu oraz informacji na temat nowych funkcjonalności Serwisu. Administrator może przesyłać zarówno informacje własne, jak i pochodzące od innych podmiotów.

2.Wycofanie zgody na otrzymywanie Newslettera nastąpi po przesłaniu do Administratora pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika oraz adresu e-mail. Użytkownik ma również możliwość automatycznego wyrejestrowania się z Newslettera klikając na odnośnik "usuń" znajdujący się w stopce Newslettera.

Partnerzy